Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Αποστολή

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων έχει καθιδρυθεί και λειτουργεί ως ανεξάρτητο και φερέγγυο όργανο για μελέτη των υποβαλλόμενων αιτήσεων κατά παρέκκλιση των Σχεδίων Ανάπτυξης και υποβολή τεκμηριωμένων/αιτιολογημένων εισηγήσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με τον θεσμό αυτό έχει αντιμετωπιστεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε ότι αφορά τον χειρισμό τέτοιων αιτήσεων με την θέσπιση Κανονισμών με σαφή κριτήρια και αρχές, ώστε με διαφάνεια και αντικειμενικότητα να εξετάζονται οι συγκεκριμένες αιτήσεις στα πλαίσια εφαρμογής του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement