Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Πότε υποβάλλεται αίτηση?
2. Πώς υποβάλλεται η αίτηση
3. Ποιές είναι οι Πολεοδομικές Αρχές
4. Ποιά είναι τα στάδια εξέτασης μιας αίτησης
5. Διάρκεια ισχύος πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση1. Πότε υποβάλλεται αίτηση?

Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση είναι δυνατό να υποβληθεί σε περιπτώσεις όπου η επιδιωκόμενη ανάπτυξη δεν είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης (Τοπικού Σχεδίου ή της Δήλωσης Πολιτικής). Για να αποφασισθεί η χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση θα πρέπει να ισχύουν μια σειρά από ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις και να ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Προτού υποβληθεί αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, ή ταυτόχρονα με αυτή, θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρης αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας μέσα από τις συνήθεις διαδικασίες πολεοδομικού ελέγχου. Πριν την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, είναι χρήσιμο να σταθμιστούν οι πιθανότητες επιτυχίας της, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και αρχές που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς (Κανονισμός 19) που δημοσιεύτηκαν με την Κ.Δ.Π. 309/99 στις 10.12.1999, το ύψος των δικαιωμάτων που θα καταβληθούν και τον χρόνο αποπεράτωσης της διαδικασίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση υποβάλλεται με την κατάθεση συμπληρωμένου ειδικού εντύπου (Ε.Α.10), το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία όλων των Πολεοδομικών Αρχών. Το συμπληρωμένο έντυπο μαζί με όλα τα αναγκαία έγγραφα (απαριθμούνται στο έντυπο) υποβάλλονται στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή σε δύο πλήρεις σειρές. Σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση αιτήσεις που αφορούν την οικιστική ανάπτυξη μέχρι τετρακατοικίας ανά τεμάχιο ή οικόπεδο, είναι αναγκαίο να δημοσιοποιείται η υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, με τη δημοσίευση ειδικής γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο. Πρόσθετα, για όλες τις αναπτύξεις, αναρτάται γνωστοποίηση στα γραφεία της Πολεοδομικής και της Τοπικής Αρχής, αν οι δύο αρχές είναι διαφορετικές, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται το τεμάχιο της ανάπτυξης. Για ορισμένους τύπους αναπτύξεων, είναι αναγκαίο να αναρτηθεί σχετική γνωστοποίηση και στο τεμάχιο όπου προγραμματίζεται η ανάπτυξη ενώ, στις ίδιες περιπτώσεις η Πολεοδομική Αρχή οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους περίοικους. Απώτερος στόχος της δημοσιοποίησης είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση και να υποβάλει τις απόψεις του, ώστε να συνυπολογισθούν κατά τη λήψη της απόφασης αναφορικά με την αίτηση. Ειδικότερα για αναπτύξεις που αφορούν την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές εκτός του Ορίου Ανάπτυξης, που αποτελεί μια κατ’ εξαίρεση διαδικασία για απόκτηση στέγης, η εξέταση των αιτήσεων προϋποθέτει τη μελέτη και αξιολόγηση των στεγαστικών αναγκών και δυνατοτήτων ατόμων / οικογενειών, μέσα από τη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων / πληροφοριών (οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής και εργασίας, απολαβές, χρόνος και τρόπος απόκτησης του προς ανάπτυξη τεμαχίου, στοιχεία ακίνητης περιουσίας). Αυτά περιλαμβάνονται σε ειδικό συμπληρωματικό έντυπο που θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και που επίσης διατίθεται στα γραφεία των Πολεοδομικών Αρχών, σε σχέση με αίτηση παρέκκλισης. Οι αιτητές προτρέπονται να επιβεβαιώνουν ενόρκως τα στοιχεία αυτά, προς διευκόλυνση της εξέτασης τους από το Συμβούλιο. Η υποβολή όλων των αναγκαίων στοιχείων και εγγράφων συμβάλλει στην ταχύ τερη εξέταση της αίτησης και στην ταχεία λήψη της σχετικής απόφασης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Ποιές είναι οι Πολεοδομικές Αρχές

Για την Επαρχία Λευκωσίας: Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας, Δήμαρχος Λευκωσίας. Για την Επαρχία Λεμεσού: Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού, Δήμαρχος Λεμεσού. Για την Επαρχία Λάρνακας: Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας, Δήμαρχος Λάρνακας. Για την Επαρχία Πάφου: Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου, Δήμαρχος Πάφου. Για την Επαρχία Αμμοχώστου: Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. Ποιά είναι τα στάδια εξέτασης μιας αίτησης

Η Πολεοδομική Αρχή παραλαμβάνει την πλήρη αίτηση με όλα τα αναγκαία έγγραφα, εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα και βεβαιώνεται πως η αίτηση δημοσιοποιήθηκε, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς. Στη συνέχεια, αποστέλλει στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ) αντίγραφο του ειδικού εντύπου της αίτησης και αφού μελετήσει και αξιολογήσει τις ιδιαιτερότητες της αίτησης, η Πολεοδομική Αρχή ετοιμάζει πλήρη έκθεση που υποβάλλεται στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ και αποστέλλεται σε άλλες Υπηρεσίες και Αρχές που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αίτησης. Στην Έκθεση της Πολεοδομικής Αρχής καταγράφονται και οι παραστάσεις που έγιναν από πολίτες ή οργανωμένα σύνολα που θεωρούν ότι επηρεάζονται από την επιδιωκόμενη ανάπτυξη. Με βάση τους ίδιους Κανονισμούς, εκτός της έκθεσης της Πολεοδομικής Αρχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συμβούλιο, έκθεση της οικείας Τοπικής Αρχής, σε περίπτωση που η Τοπική Αρχή είναι διαφορετική από την Πολεοδομική Αρχή, έκθεση του οικείου Επάρχου, έκθεση άλλων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών ή Φορέων, καθώς και έκθεση του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Αφού ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα όλων των υποβληθέντων εκθέσεων / στοιχείων και ολοκληρωθεί η αναγκαία επεξεργασία και προετοιμασία, η αίτηση προωθείται στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. Το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ αξιολογεί την αίτηση συνυπολογίζοντας τις Εκθέσεις που θα υποβληθούν από την Πολεοδομική Αρχή, την Τοπική Αρχή και τον Έπαρχο, το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις απόψεις τρίτων μερών (π.χ. αναφορικά με τις επιπτώσεις της υπό εξέταση ανάπτυξης στις κυκλοφοριακές / περιβαλλοντικές συνθήκες ή στις ανέσεις γειτονικών ιδιοκτησιών). Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει σκόπιμο. Το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ αφού αξιολογήσει μια αίτηση, καταλήγει σε αιτιολογημένη εισήγηση, την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργικού Συμβουλίου με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ακολουθείται ειδική διαδικασία επαναξιολόγησης της αίτησης και η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Διάρκεια ισχύος πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση

Σε περίπτωση χορήγησης παρέκκλισης, αυτή παύει να ισχύει σε διάστημα τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον αιτητή, εκτός αν στο μεταξύ έχει χορηγηθεί πολεοδομική άδεια.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας